Själs familjer och det mänskliga energifältet

”Du är mer än den fysiska kroppen som du känner. Ditt sinne, känslor och själ har sina egna kroppar. Dessa kroppar skiljer sig från men är ändå kopplade till din fysiska kropp. Du har många kroppar. Mycket känsliga människor har alltid haft förmåga att känna av en eller flera av dess icke-fysiska kroppar.  De senaste framstegen inom vetenskap och teknologi verifierar deras existens. Våra dagliga upplevelser bekräftar denna verklighet.”Som föreslagits av Cobra:

”Alla samverkande nivåer av anslutning inom en själsfamilj skapar en Clifford torus som bryter Matrixen/Matrisen"


Cobra har också tillhandahållit en mycket bra övergripande information om själs familjer i sin senaste artikel:

”Själs familjer skapas när en grupp av Själar framträder ur en odifferentierad monadisk kärna/essens och stiger in i detta universum genom en sjudimensionell portal i den Galaktisk Central Solen, antingen i denna galaxen eller i någon annan galax i universum.

Miljoner högt utvecklade Själar som nu är inkarnerade på ytan av denna planet har företrädesvis stigit in i detta universum antingen genom den Galaktiska Central Solen i denna Galax eller dess syster Galax, Andromeda galaxen.

De har fått sin erfarenhet genom att resa genom Galaxen genom högre dimensioner av ljus filament som korsar Galaxen, och senare fokuserat sitt medvetande genom att få erfarenhet i Stjärnportal system som Pleiaderna, Aldebaran, Sirius, Arcturus, Vega (Alpha Lyrae), Tau Ceti….

Vid någon tidpunkt i deras utvecklingsväg har de kommit i kontakt med Galaktiska Krig och blev involverade och detta är deras huvudsakliga anledning till att de funnit sig själva på Jorden.

Antingen gjorde de ett medvetet val att stiga in i Karantänen Jorden för att förankra Ljuset och hjälpa Ljusets krafter att frigöra planeten, eller så har de helt enkelt vandrat in i en farlig zon i Galaxen utan att fullt förstå risken och fångades av Archons i det interdimensionella skalar nätet, dragits till Jorden och forcerats in i reinkarnations cykeln.

Det är av yttersta vikt för alla högredimensionella stjärnvarelser som är inkarnerade på planetens ytan att vakna nu, komma ihåg sitt mission/syfte och utföra det.

Det är också av yttersta vikt för medlemmar av själsfamiljerna att börja kontakta varandra från ett högre perspektiv och inte enbart som mänskliga varelser som fångats i Karantänen Jorden.

Medlemmar i Själs familjer skapar kontakt med varandra baserat på femdimensionell förståelse av sin egen essens (manasiskt medvetande) och skapar äkta vänskap. Detta är det kosmiska ursprunget av vänskaps arketypen.

Själs familjemedlemmar från samma själsfamilj eller från två angränsande själsfamiljer som skapar en mycket djup själskoppling genom en positiv kommunikation av Själs Kärleksmönster av 6:e dimensionen (buddhiskt medvetande) kallas själsfränder. Detta är det kosmiska ursprunget av arketypen för flickvän/pojkvän.

Själs familjemedlemmar av samma själsfamilj som i själva verket är en varelse som delats upp i motsatta kvinnliga/manliga polariteter när de stigit in i fjärde/tredje dimensionen, kallas tvillingsjälar. Deras koppling når den sjunde dimensionen (atmiskt medvetande) och är det kosmiska ursprunget av man/kvinna, man/hustru och hjälte/gudinna arketypen"

Nedan tabell summerar skillnaderna mellan Tvillingsjälar, själsfränder och Själsfamilj.
  

Namn
Dimension
Sanskrit
Engelska
Medlemmar av...
Arketyp
Tvillingsjälar
7e
en varelse
Atmic
Spirit
Samma själs familj
Man / Kvinna
Man / Hustru
Hjälte / Gudinna
Själsfränder
6e
själskärlek
Buddhic
Intution
Samma eller  angränsande
själsfamilj
Flickvän /
Pojkvän
Själs familj
5e
förstå    egen essens
Manasic
Pure reason
Samma själsfamilj
Vänner


Här är en mer djupgående titt på vad var och en av dessa sanskrit termer betyder. Det mesta av denna information kommer från websidan "Energy Reality" (https://energyreality.com/overview-of-the-human-energy-field/ ) och vi har inkluderat nyckelpunkterna nedan:

----------------------------------------------------------------------

Den Eteriska Kroppen


  (Not: Även om den Eteriska kroppen inte finns i tabellen ovan, har vi inkluderat den här för fullständighetens skull)


Funktion:

Den Eteriska Kroppen ger vitalitet, hälsa, liv och organisation till den Fysiska Kroppen. Den skapar resonans i vårt medvetande till principen om Energi. Den förflyttar energier från de högre kropparna ner till vårt fysiska medvetande.

Medvetandets bredd;

Ett medvetande om olika typer av subtila energier som rör sig genom den Fysiska kroppen och i omgivningen. Subtil/eterisk energi kan ses så väl som kännas.

Hur uppvaknas:

Medvetenhet om den Eteriska Kroppen och det eteriska universumet är uppvaknat genom att utföra övningar som pranayama, tai chi, chi kung (qi gong), taoist yoga så väl som att endast vara medveten om energin i sinnet.


7 – Atmisk KroppFunktion:

Den Atmiska Kroppen är formen som identifierar sig med det Enda Liv som både lever och observerar och agerar genom varje levande varelse och skapelse på planeten Jorden.

Det är genom denna kropp som perfekt självbemästrande uppnås.

Medvetandets bredd:

Atmiskt medvetande är odifferentierat medvetande – identifikation, inte med idividualitet, inte med grupper av varelse, men med livet självt.

Om det finns en stark känsla av individualitet, då är det inte ren Atmisk form utan snarare en reflektion av Mentala eller Astrala nivåer.

Känslan av Atmiskt medvetande är av rent jämnmod, en komplett transcendering av både smärta och bliss, helt opartisk och i sinnesjämvikt med alla – extremt intensiv frid.

De Atmiska 5 sinnena är: Salighet (den Atmiska förmågan att höra ljudet eller vibrationen som skapar form av allting på alla nivåer upp till den Atmiska), Aktiv Service (det Atmiska känner känslan av den för evigt utspelande behovet av skapelse). Insikt (den Atmiska förmågan att se sanningen), Perfektion (Atmisk smak som leder till hjärtat av ens natur), Fulländad kunskap (Atmisk doft som guidar en varelse till dess källa, dess sanna hem),

Form/Struktur:

Den Atmiska kroppen är en utstrålning fån en central punkt som är enhetlig med det Enda-livet som omsluter och omger Jorden; uppfattar genom, agerar genom alla levande varelser på alla existensens plan (Buddhisk, Manasik, Kausal, Mental, Astral, Eterisk, Fysisk) på Jorden.


6 – Buddhisk / Kristi Kropp

  Denna kropp var inte namngiven efter individerna, Buddha och Kristus, utan snarare var de namngivna efter nivån av medvetenhet som de förkroppsligade. Många världslärare och grundare av större religioner förskroppsligade detta medvetandetillstånd.

Funktion:

Buddhiska kroppen underlättar expansionen av medvetande bortom den separata individualiteten. Detta tillåter identiteten att frigöra sig från individualiteten så att identiteten kan inkludera andra, såsom familj, vänner, socialgrupp, själs grupp och så småningom hela mänskligheten.

Den Buddhiska kroppen underlättar intuitiv förståelse genom unionen med andra, vetande genom att vara det som är känt.

Den Buddhiska nivån är DEN källan till glädje och bliss för det Manasiska/högre sinnet, Kausal/Själ, Mental/Intellektuell, Astral/Emotional, och fysiska nivåer. (Se Mechanism of Pleasure) Det är planet för Bliss.

Denna kropp förvandlar, hela och löser alla mänskliga problem så småningom med kärlekens kraft, enhet och visdom.

Den Buddhiska/Kristus kroppen innehåller arketypen av perfektion för den mänskliga varelsen. Förkroppsligandet av denna arketyp, fusionen av personligheten och den Buddhiska/Kristus kroppen är målet för den mänskliga utvecklingen.

Medvetandets bredd:

Buddhiskt medvetande börjar inte förrän mycket betydande framsteg har gjorts på den spirituella vägen. Detta börjar som intuition (en förmåga att känna visdom genom kärlek, utan tanke eller psykiska förmågor) och genom medkänsla för andra.

Rent buddhiskt medvetande karaktäriseras av en expansion av identiteten förbi individualitet så att du är stor nog att identifiera dig med en grupp individer eller själar. Världslärarna förkroppsligar denna form på det sätt att de totalt dedikerar sin individualitet för hela mänsklighetens goda.

Enhet är så verkligt och intensivt på denna nivå att du är i ett konstant varande i bliss i union med andra. Det är ett varande av intensiv kärlek och i ständigt totalt välbefinnande i orgasmisk lycksalighet. Om vad som man tror är Buddhisk eller Kristus medvetenhet inte inkluderar upplevelsen av intensiv orgasmisk bliss, då är det inte verkligt rent Buddhiskt/Kristus medvetande, utan snarare dess reflektion i den Mentala eller astrala kroppen, eller en mix av Buddhisk med Mental eller Astral nivå. Buddhisk/Kristus medvetande är ett varande av lycksalig individuell självtranscendering.

Det som markerar att någon som verkligen nått detta stadium av medvetande på en kontinuerlig basis, är att de aldrig är orienterade mot sin egen individualitet. De kommer aldrig eller mycket sällan att tala om sin individualitet. De är totalt osjälviska i sina förehavanden och önskar inget av personlig natur, då de befinner sig i källan av uppfyllelse i en ständigt intensiv bliss. Deras uttryck är också helt ofarligt och överfyllt av medkänsla.

Form / Struktur:

När den vaknat, kan Buddhiska/Kristus kroppen uppfattas som ett stort konglomerat av spinnande vortexer som pekar utåt. Den konformade strukturen i bilden ovan, är energivortexer. Denna kropp är extremt elastisk, och när dess uppmärksamhet är riktad mot ett objekt (på sin egen nivå eller mental, astral eller fysisk nivå), expanderar och förlänger den sig och reser till objektet snabbare än ljusets hastighet eller tankens hastighet, sedan passerar vortexen in i objektet och underlättar en omedelbart enande och sammanfogande med det uppmärksammade objektet. En central pelare av ljusenergi betecknar den nuvarande nivån av medvetande. Sällan är Buddhiska kroppar ensamma, som bilden ovan. De är i normala fall dynamiskt interagerande med grupper inom grupper av andra Buddhiska varelser.


5 - Manasik
Funktion:

Den Manasiska/Högre Sinnes Kroppen är fordonet som är i kontakt med det universella sinnet. Genom denna har vi förmågan att direkt förstå stora reservoarer av kunskap och sanning om verklighet och existens. Den ger oss förmågan att bli medvetna om den Gudomliga Planen som den arbetar i manifestation.


Medvetandets bredd:

Den Manasiska Kroppens orientering är mot mental förståelse av abstrakta och universella sanningar som är oändliga i antal, upphöjda i kvalitet och djupt befriande för den mänskliga anden.

När denna medvetandenivå är väckt  blir medvetenhet om den allerstädesnärvaron etablerad.

Manasiskt medvetande inkarnerar intelligens aspekten av Gudomen.

Manasiskt medvetande känns normalt extatiskt och lycksaligt.

Den existerar i de högre nivåerna av Manasiskt Universum. 


Form/Struktur:

När den Manasiska Kroppen vaknat, kan den uppfattas som ett stort fält av partiklar av ljus som strålar ut från en central punkt och sträcker sig ca 1200 fot i diameter och ca 340 fot i höjd. En central pelare av ljusenergi betecknar dess nuvarande bredd av universal tanke. Den existerar i 5 rumsliga dimensioner.


----------------------------------------------------------------------

Det är viktigt att notera att daglig meditation förbättrar flödet av energi och medvetande i den fysiska verkligheten och aktiverar essensen av din sanna varelse i alla dimensioner.

Du kan också praktisera Meditationen Triangelgrupper av Ljus för att förbättra anslutningen med din själs familj/ likasinnade människor:


Som rekommenderats av Cobra, är det också mycket viktigt för den planetariska frigörelsen att så många människor som möjligt gör Gudinne Meditationer så ofta som möjligt, av de som vi föreslagit att göra tillsammans kl 2:30 PM UTC varje dag.


Resan inåt är den mest kraftfulla!Seger för Ljuset!


-------------------------------------------------------

Om denna blogg:

Vi Älskar Massmeditation organiserar massmeditationer i syfte att hjälpa till att nå planetarisk frigörelse så snart som möjligt och så smidigt som möjligt.

Var gärna med i Genombrotts Meditationen kl 2 PM UTC och Nödsituations Meditationen kl 3 PM UTC varje dag om du känner dig guidad.Vi organiserar också olika massmeditationer regelbundet för olika syften. De finns i nedan länk:


Vi hjälper också till med finansiell support vid nödsituationer till Ljusarbetare jorden runt. Gör gärna regelbundna eller engångsbidrag genom att använda nedan länk:


Snälla assistera/supporta oss för en smidig övergång i den planetariska befrielsen i det högsta ljuset.Kommentarer